Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige  thumbnail

Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige

Published May 01, 24
7 min read

Vooral voor de groep jonge dementiepatiënten (tot 65 jaar) is deze community van groot belang (dag palliatieve zorg 2023). Daarnaast geeft het portaal uitgebreide informatie over verschillende vormen van dementie en ondersteuning voor patiënten en mantelzorgers bij het omgaan met de ziekte in de dagelijkse praktijk. In de nabije toekomst kan men ook online vragen stellen, medische correspondentie inzien, digitaal een afspraakverzoek inplannen of kiezen voor een videoconsult op afstand

Jaarlijks ontvangt VUmc 500 nieuwe patiënten, van hen komt 70 % van buiten de regio Amsterdam en 70 % voor een second opinion. Voor deze kwetsbare, vaak minder mobiele mensen is contact op afstand zeer wenselijk. De vaak jonge populatie die bij het VUmc Alzheimercentrum onder behandeling is staat nog midden in het leven en heeft behoefte aan zelfregie en lotgenotencontact over onderwerpen als werk en kinderen.

Zorgverzekeraar ONVZ heeft bijgedragen aan het bekostigen van de webredactie. dag palliatieve zorg 2023. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland hebben nu al 250.000 mensen de ziekte van Alzheimer, naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot een half miljoen

Voor de patiëntenzorg geldt dat samen met de patiënt de best passende behandeling wordt gezocht. VUmc streeft nadrukkelijk na om patiënten invloed en keuze te geven. Het digitale patiëntenportaal van het VUmc Alzheimercentrum is hier een tekenend voorbeeld van en maakt het VUmc motto ‘Samen kiezen voor beter’ daarmee waar.

Wensenboekje Palliatieve ZorgRik Ossenkoppele onderzocht dit eiwit en vond dat het al in een vroeg stadium van de ziekte aanwezig is. Met PET-scans kunnen we zo de ziekte van Alzheimer eerder opsporen en mogelijk in de toekomst vroeger behandelen - dag palliatieve zorg 2023. Ossenkoppele is verbonden aan het VUmc Alzheimercentrum en promoveert op 8 mei 2013 aan VU medisch centrum

Deze ophopingen leiden tot verminderd functioneren en afname van hersencellen, achteruitgang in het geheugen en uiteindelijk dementie. Rik Ossenkoppele deed onderzoek naar de rol van het eiwit amyloid-beta bij het ontstaan en de manifestatie van de ziekte van Alzheimer. Hij toont met PET-scans aan dat het eiwit al jaren voordat een patiënt de diagnose ziekte van Alzheimer krijgt, aanwezig is.

Wanneer geneesmiddelen in de toekomst beschikbaar zouden komen kan de patiënt eerder worden behandeld. Hierdoor wordt er minder schade aangericht in de hersenen en kan de ziekte mogelijk uitgesteld of zelfs voorkomen worden (dag palliatieve zorg 2023). Daarnaast kunnen PET-scans gebruikt worden voor het onderscheiden van verschillende vormen van dementie waardoor de diagnose nauwkeuriger wordt

Begin april werd het Deltaplan Dementie gepresenteerd. Dit initiatief beoogt de zorg voor patiënten met dementie en de ziekte van Alzheimer te verbeteren en daarnaast de ontstaanswijze en behandelopties verder te onderzoeken. Het VUmc Alzheimercentrum is één van de voortrekkers van het Deltaplan Dementie waarin onderzoek naar de ziekte van Alzheimer een belangrijke pijler is.

Voorheen werd gedacht dat microbloedingen vrij onschuldig zijn. Het onderzoek van Goos bewijst het tegendeel. Goos promoveert op 6 februari bij VUmc. Het ontstaan van de ziekte van Alzheimer kent verschillende verklarende modellen. De belangrijkste theorie richt zich op de ophoping van het amyloid eiwit in de hersenen. Een ander model staat bekend onder de naam vasculaire hypothese, dat de belangrijke rol van de hersenvaten benadrukt.

Palliatieve Zorg Beveren

Deze microbloedingen of de onderliggende vaatafwijkingen die zij reflecteren, dragen mogelijkerwijs bij aan de mate van dementie bij Alzheimerpatiënten. Goos' onderzoek toont aan dat dit effect vooral bij relatief ernstige gevallen van deze vaatschade optreedt (dag palliatieve zorg 2023). Alzheimerpatienten met veel microbloedingen hadden méér alzheimereiwit in het hersenvocht, méér vaatschade in de hersenen en zij presteerden slechter op de geheugentest

Bij 12% van de patiënten traden na twee jaar spontaan nieuwe microbloedingen op. Deze informatie is bijzonder waardevol in het kader van het natuurlijke beloop van de met dementie geassocieerde vaataandoening - dag palliatieve zorg 2023. Microbloedingen krijgen steeds meer aandacht doordat zij optreden als bijwerking na vaccinatie tegen het amyloid eiwit in wereldwijde medicijnstudies tegen Alzheimer

Nader onderzoek naar de klinische interpretatie hiervan is noodzakelijk. In afwezigheid van een behandeling op dit moment, verdient de rol van de kleine hersenvaten bij dementie grote aandacht aangezien het een potentieel aangrijpingspunt tot behandeling biedt. Tegelijkertijd vormen microbloedingen ook een uitdaging voor de toekomstige generatie medicijnen tegen de ziekte.

In Nederland hebben nu al 250 (dag palliatieve zorg 2023).000 mensen dementie. Naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot 500.000. Het is van groot belang dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer ontdekt wordt. Kennis over de oorzaak maakt het mogelijk om zeer gerichte therapie te ontwikkelen zodat de ziekte genezen kan worden

Ineke van Rossum onderzocht of bij patiënten met milde cognitieve stoornissen kon worden voorspeld wie later dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer zou krijgen. Zij keek daarvoor naar eiwitten in het hersenvocht en bestudeerde hersenkrimp op MRI-scans van de patiënten. Zij promoveert 28 november. Bij patiënten met milde cognitieve stoornissen is sprake van achteruitgang in hun cognitief functioneren, zoals vergeetachtigheid, maar niet zo ernstig dat sprake is van dementie.

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

Patiënten met een verlaging van het eiwit amyloid en een verhoging van het eiwit tau in hun hersenvocht en hersenkrimp op de MRI-scan hadden een grotere kans op het krijgen van dementie ten gevolge van Alzheimer, dan patiënten zonder deze afwijkende biomarkers. dag palliatieve zorg 2023. Opvallend was dat de voorspellende waarde van de biomarkers niet voor alle patiënten hetzelfde was, maar bijvoorbeeld lager was voor oudere patiënten

De concentratie van het eiwit tau in het hersenvocht en hersenkrimp op de MRI- scan hingen juist wel sterk samen met snelle achteruitgang van het cognitief functioneren. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland hebben nu al 250. dag palliatieve zorg 2023.000 mensen dementie en naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot een half miljoenKennis over de oorzaak maakt het mogelijk om zeer gericht therapie te ontwikkelen zodat de ziekte genezen kan worden. Jeroen Goos onderzocht de afgelopen vier jaar de rol van microbloedingen die op MRI-scans van de hersenen zichtbaar zijn als raadselachtige zwarte puntjes. Voorheen werd gedacht dat microbloedingen vrij onschuldig zijn.

Goos promoveert op 6 februari bij VUmc. Het ontstaan van de ziekte van Alzheimer kent verschillende verklarende modellen. dag palliatieve zorg 2023. De belangrijkste theorie richt zich op de ophoping van het amyloid eiwit in de hersenen. Een ander model staat bekend onder de naam vasculaire hypothese, dat de belangrijke rol van de hersenvaten benadrukt

Deze microbloedingen of de onderliggende vaatafwijkingen die zij reflecteren, dragen mogelijkerwijs bij aan de mate van dementie bij Alzheimerpatiënten. Goos’ onderzoek toont aan dat dit effect vooral bij relatief ernstige gevallen van deze vaatschade optreedt. Alzheimerpatienten met veel microbloedingen hadden méér alzheimereiwit in het hersenvocht, méér vaatschade in de hersenen en zij presteerden slechter op de geheugentest.

Palliatieve ZorgBij 12% van de patiënten traden na twee jaar spontaan nieuwe microbloedingen op. dag palliatieve zorg 2023. Deze informatie is bijzonder waardevol in het kader van het natuurlijke beloop van de met dementie geassocieerde vaataandoening. Microbloedingen krijgen steeds meer aandacht doordat zij optreden als bijwerking na vaccinatie tegen het amyloid eiwit in wereldwijde medicijnstudies tegen Alzheimer

Nader onderzoek naar de klinische interpretatie hiervan is noodzakelijk. In afwezigheid van een behandeling op dit moment, verdient de rol van de kleine hersenvaten bij dementie grote aandacht aangezien het een potentieel aangrijpingspunt tot behandeling biedt. Tegelijkertijd vormen microbloedingen ook een uitdaging voor de toekomstige generatie medicijnen tegen de ziekte.

In Nederland hebben nu al 250 (dag palliatieve zorg 2023).000 mensen dementie. Naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot 500.000. Het is van groot belang dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer ontdekt wordt. Kennis over de oorzaak maakt het mogelijk om zeer gerichte therapie te ontwikkelen zodat de ziekte genezen kan worden

Een groot deel van hen heeft als gevolg van deze zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Na een jaar ontwikkelt bijna 40% van de mantelzorgers dergelijke problemen, blijkt uit onderzoek van Karlijn Joling (dag palliatieve zorg 2023). Zij onderzocht de klachten en hoe deze kunnen worden verminderd. Joling promoveert op 2 april bij VUmc

Medicatie Palliatieve Zorg

De meeste patiënten wonen thuis en worden dagelijks verzorgd door familieleden, hun mantelzorgers. Deze mantelzorgers ervaren dit vaak ook psychisch als een zware belasting. Als de mantelzorger zou wegvallen, betekent dit veelal dat de patiënt niet langer thuis kan blijven wonen. Ondersteuning van de mantelzorger is daarom voor beide van groot belang.Familiegesprekken zijn bijeenkomsten waarin een deskundig gespreksleider de mantelzorger en diens familie en vrienden informatie geeft over dementie en helpt om steun te creëren voor de mantelzorger. dag palliatieve zorg 2023. Joling heeft onderzocht of een vergelijkbare aanpak effectief is in de Nederlandse situatie. 192 mantelzorgers van mensen met dementie namen deel aan het onderzoek

Latest Posts

Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
4 min read

Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
6 min read

Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige

Published May 01, 24
7 min read