Palliatieve Zorg Aan Huis  thumbnail

Palliatieve Zorg Aan Huis

Published Apr 25, 24
5 min read

Onbegrensde economische groei en verdere voortgang van de maakbaarheid van de samenleving zijn ontwikkelingen in het publieke domein die niet zonder meer moeten worden gesteund. premie palliatieve zorg. Ze vragen om kritische reflectie omdat deze vooruitgangsgedachten vaak ten koste gaan van solidariteit en zorg. Zorginstellingen zouden moeten proberen om uit de polarisatie te komen

Allereerst zou er in het publieke domein aandacht moeten komen voor religie en levensbeschouwing. premie palliatieve zorg. Niet als exclusieve hoeders van zingeving, maar als een culturele humuslaag voor morele waarden, in het bijzonder voor maatschappelijke solidariteit. De moderne religiositeit draagt bij aan de sociale cohesie van de samenleving. Nu zijn er steeds minder mensen lid van een kerkgenootschap of van een levensbeschouwelijke organisatieKunneman, ‘Horizontale transcendentie en normatieve professionalisering: de casus geestelijke verzorging’, in: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Geloven in het publieke domein; verkenningen van een dubbele transformatie, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, p. 367-392. www.wrr.nl (jan. 2007). premie palliatieve zorg. 46 verantwoordelijkheid kan worden beschouwd. 90 Religieuze uitgangspunten en perspectieven veranderen meer en meer in zingevingsstijlen

Hij vindt dat de overheid een meer actieve bijdrage moet leveren om de erosie van de culturele humuslaag voor morele betrokkenheid tegen te gaan - premie palliatieve zorg. De tweede richtingwijzer wijst op de verstrengeling van existentiële en morele vragen met organisatorische contexten en professionele kennis en de omvorming daarvan tot technisch beheersbare problemen

Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of het lijden van mensen serieus wordt genomen als het enkel bestreden wordt met medisch technische hulpmiddelen zoals morfinepomp en infusen (premie palliatieve zorg). Omdat het hier gaat over zingevingsvragen en morele afwegingen die de particuliere overtuigingen van de betrokken individuen overstijgen, kunnen deze vragen niet alleen vanuit de professionals of vanuit het management van organisaties beantwoord worden

Palliatieve Zorg Cursus

Transcendentie die verwijst naar een absoluut gestelde oorsprong is verticale transcendentie. premie palliatieve zorg. Die absoluut gestelde oorsprong kan God zijn, het Woord of de Rede. Verticale transcendentie zien we in deze tijd meer en meer verschuiven naar een transcendentie die niet beheerst wordt door een opdracht van bovenaf maar betrekking heeft op een horizon van inzichten over transcendente waarden en het onderliggende zingevingskader

Uit die hermeneutische benadering of uit die ‘leerzame wrijving’, zoals Kunneman het noemt, ontspringt ‘meer’. Er ontstaat een verdieping van inzichten, van de horizon, die oplicht door zingeving die inspireert. premie palliatieve zorg. Kunneman vindt dat er in de gezondheidszorg meer aandacht moet komen voor zingevingskaders en zingevingsvragen die via ‘leerzame wrijving’ komen tot verdieping en verrijkingOm dat te bereiken vestigt Kunneman de aandacht op de normatieve kaders waaraan alle vormen van professioneel handelen in de zorg gebonden zijn omdat ze essentieel zijn voor kwaliteit in de zorg (premie palliatieve zorg). De normen, en de achterliggende waarden waarnaar ze verwijzen, hebben betrekking op drie niveaus die in het professioneel handelen samenkomen

Samen met de 3% Moslims en overige ‘gebonden’ religieuzen is dit een groep van ongeveer 28% - premie palliatieve zorg. Daarnaast is er een groep mensen met een humanistische of gematigd humanistische overtuiging van 26% en een even grote groep van ‘ongebonden’ spirituelen. Een kleinere groep van 18% behoort tot de groep van niet-religieuze, niet-humanistische mensen

Definitie Palliatieve Zorg Who 2002

47 niveau wordt het professioneel handelen in de zorg geleid door normen die te maken hebben met de specifieke kennisbasis en deskundigheid van het beroep. premie palliatieve zorg. Zoals proportioneel en adequaat handelen bij pijnbestrijding. Op de derde plaats gaat het om de specifieke morele betekenis van het beroep in kwestie zoals mensen bijstaan, tijd nemen om te troosten na een slecht nieuws gesprek, respectvolle afstemming op de uniciteit van de persoon in kwestie

Om zich te kunnen richten op de wezenlijke zorgvragen van de patiënt moeten zorgverleners kunnen beschikken over morele overtuigingen en existentiële inzichten. premie palliatieve zorg. Vanuit die eigen morele overtuigingen en die eigen inzichten over zingeving zouden zorgverleners, volgens Kunneman, vooral bij dilemma’s via ‘ leerzame wrijving’ naar professionele aansluiting moeten zoeken met de zorgpraktijk en met de publieke ruimte

Kunneman meent zelfs dat de overheid, juist in haar beleid voor efficiëntie, een keuze maakt voor één zingevingsstijl, namelijk een stijl waaruit elke verwijzing naar transcendente waarden verbannen is - premie palliatieve zorg. Het gaat hier dan om diepgang en inspiratie, om levenskunst en levenswijsheid en vooral ook om morele bewogenheid door het lot van anderen, ook en juist wanneer geen menswaardige technische oplossingen beschikbaar zijn voor de vragen waarmee zij kampen en het er vooral om gaat hen niet in de steek te laten en te laten ervaren dat zij hoe dan ook betekenisvol blijvenMoreel beraad kan worden gezien als gestructureerde methodische gesprekken rond een casus, die gevoerd worden om in een multidisciplinaire setting om te gaan met de morele problematiek in de palliatieve zorg (premie palliatieve zorg). Bijvoorbeeld over het geven van advies aan een patiënt die voor de beslissing staat te kiezen voor palliatieve sedatie of bewust sterven

Palliatieve zorg heeft eigen morele uitgangspunten (zie 3. premie palliatieve zorg.3.2). Het vergroten van de gevoeligheid bij en door zorgverleners voor die morele dimensie kan gezien worden als een gewenst neveneffect van moreel beraad. 92 91 92 Kunneman verwijst hier naar Alma 2004; Baart 2005; Van Heijst 2005. M. Hermsen, “ Praktische ethiek en palliatieven zorg” in: M. premie palliatieve zorg.Verkerk, R

Palliatieve Zorg & Levenseinde  1. 48 3.6 Conclusie Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk heb ik me regelmatig afgevraagd wat het grote verschil is tussen palliatieve zorg en andere zorg voor mensen die moeten sterven. Doodgaan is doodnormaal en het verlichten van pijn en lijden bij sterven is al van oudsher een vanzelfsprekende zorg.

Latest Posts

Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
4 min read

Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
6 min read

Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige

Published May 01, 24
7 min read