Palliatieve Zorg Richtlijnen  thumbnail

Palliatieve Zorg Richtlijnen

Published Apr 16, 24
7 min read

Medische en verpleegkundige interventiesVoor het overlijden Laat symptoomverlichting centraal staan in de stervensfase - nhg palliatieve zorg. Beperk medische en verpleegkundige (be)handelingen tot het strikt noodzakelijke. Stop periodieke controles (meten van bloeddruk, pols, temperatuur en saturatie) - palliatieve zorg Sint-Niklaas. Geef alleen wisselligging als er sprake is van decubitus. Ga na wat de voorkeurshouding van de patiënt is

Laat een ICD (Implantable Cardioverter) uitzetten. Na het overlijden Buiten de gebruikelijke handelingen heb aandacht voor en geef de ruimte aan de emoties op welke wijze deze dan ook worden geuit (zie ook module Communicatie en voorlichting aan patiënten en naasten. nhg palliatieve zorg. Bied de nabestaanden de gelegenheid om op een persoonlijke manier afscheid te nemen

Voer een afsluitend gesprek, waarin - in afstemming met de nabestaanden - kort wordt teruggeblikt en vragen worden beantwoord. Informeer de naasten over de mogelijkheid van een nagesprek en bespreek hoe dit afgesproken kan worden - palliatieve zorg Bornem. nhg palliatieve zorg. Informeer eerder betrokken artsen en eventueel andere betrokken zorgverleners over het overlijden van de patiënt

MedicatieAlgemeen Stop medicatie die niet bijdraagt aan comfort en continueer medicatie voor bestaande symptomen. Bespreek met de patiënt en de naasten wat de voor- en nadelen zijn van symptoombestrijding. Geef het stoppen van medicatie door aan betrokken partijen. Overweeg het voorschrijven van medicatie bij discomfort. Zet orale medicatie om in andere toedieningsvormen (zie tabel ”Medicatie in de stervensfase” - nhg palliatieve zorg in de richtlijn)

Titreer zoals klinisch geïndiceerd. Evalueer het effect en de bijwerkingen van alle medicatie dagelijks. Specifiek Diabetes Mellitus (DM): Staak insuline bij DM type 2. Halveer de dosering insuline bij DM type 1 met 50% en ga over op 1 dd langwerkende insuline in de ochtend. Bepaal glucose alleen op indicatie, zie voor eventuele actie de richtlijn.

Surprise Question Palliatieve ZorgParkinson de ziekte-gebonden richtlijn voor zorg in de stervensfase (zie Richtlijn Parkinson. NB: voor doseringen en volledige informatie zie de richtlijn. nhg palliatieve zorg. 9. Symptoomverlichting Angst Vraag naar gevoelens van angst en observeer tekenen van angst. Behandel somatische oorzaken van angst, zie ook module: 'Behandeling van oorzakelijke en en beïnvloedende somatische factoren' in de richtlijn Angst

Creëer een rustige en veilige omgeving voor de patiënt en de naasten. Bied steunende contacten door vertrouwde zorgverleners. nhg palliatieve zorg. Indien onvoldoende effect van of ter aanvulling op ondersteunende interventies: start met medicatie (voor middelen en dosering zie richtlijn). Delier in de stervensfase Algemeen: Behandel een delier in de stervensfase bij discomfort van de patiënt

Behandel indien nog passend onderliggende somatische oorzaken. Niet-medicamenteuze maatregelen hebben de voorkeur: Schep de mogelijkheid voor rooming-in. Zorg voor een rustige, vertrouwde en veilige omgeving (nhg palliatieve zorg). Spreek wanen en hallucinaties niet tegen, benoem en toon begrip Medicamenteuze behandeling: Dyspneu Geef morfine, voeg bij onvoldoende effect midazolam toe. Behandel mogelijke oorzaken van dyspneu indien dit nog zinvol is gezien de prognose

Bij gebruik zuurstof: ga het gesprek aan over stoppen. Misselijkheid en braken Bepaal het beleid zoveel mogelijk op basis van de oorzaak van de misselijkheid: zie voor een overzicht en doseringen van de geadviseerde middelen de richtlijn. Houd bij de keuze van het middel ook rekening met interacties met andere medicatie en met effecten op eventuele andere symptomen.

Leg uit dat 'dorst’ in de stervensfase vaak een ‘droge mond’ inhoudt. Houd de mond vochtig: bevochtig de mond minimaal 6x daags. Vet de lippen in met vaseline. Pijn Zorg voor een zo goed mogelijke onderdrukking van de pijn. Indien pijn onder controle is: Continueer de reeds gestarte pijnstilling - nhg palliatieve zorg. Wanneer orale inname van opioïden niet (meer) mogelijk of gewenst is: roteer naar s.c toediening

Palliatieve Zorg In De Huisartsenpraktijk - Nhg

Bij tekenen van een delier: verminder de dosis of roteer naar een ander opioïd. NB: Zie voor een overzicht en doseringen van de geadviseerde middelen de richtlijn. Reutelen Bespreek dat reutelen kan optreden, benadruk dat het geluid geen teken is van ademnood. Overweeg scopolaminebutyl preventief te geven, zie voor dosering de richtlijn.

Overweeg scopolaminebutyl indien niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende effect hebben en de naasten last hebben van het reutelen, zie voor dosering de richtlijn. nhg palliatieve zorg. Overweeg behandeling met scopolaminebutyl. Kunstmatige toediening van vocht Zie in principe af van kunstmatige toediening van vocht. Indien de patiënt niet behandeld wordt met kunstmatige toediening van vocht: Informeer indien nodig de patiënt en/of de naasten dat: Toediening van vocht geen positief effect heeft op welbevinden, symptomen en/of overleving; Toediening van vocht ook negatieve effecten en belasting kan geven; Indien de patiënt reeds behandeld wordt met kunstmatige toediening van vocht: Weeg de baten en bijwerkingen af en besluit in overleg met de patiënt en/of de naasten om de toediening van vocht te staken dan wel te continueren

Kunstmatige voeding Zie af van het starten van kunstmatige voeding. Staak eerder gestarte kunstmatige voeding. Houd bij het bespreken rekening met de religieuze, etnische en culturele achtergrond van de patiënt en naasten. 10 (nhg palliatieve zorg). Organisatie van zorg Structureer en documenteer de zorg, bijvoorbeeld door het opstellen van een individueel zorgplan binnen het bestaande patiëntdossier of indien dit gebruikt wordt door de start van het Zorgpad Stervensfase

Bespreek met de patiënt en/of de naasten wie de regiebehandelaar is. Maak afspraken bij welke klachten welke zorgverlener geraadpleegd kan worden. Leg in de thuissituatie afspraken vast over beschikbaarheid en bereikbaarheid. Breng nauw betrokken zorgverleners op de hoogte dat de stervensfase is aangebroken - nhg palliatieve zorg. Geef na mondelinge uitleg schriftelijke informatie, bijvoorbeeld de folder ‘De stervensfase’ van IKNL

Aanwezige leden: Arib, Bisschop, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Keijzer, Leijten, Neppérus, Van der Staaij, Tellegen en Voortman. Aanvang 10. nhg palliatieve zorg.00 uur. De : Goedemorgen. Ik open het rondetafelgesprek over de evaluatie van de Euthanasiewet. We hebben vandaag veel gasten. Het onderwerp is belangrijk en zal wellicht af en toe emoties oproepen. Laten we toch maar met zijn allen proberen zo rustig mogelijk te doen

Cursussen Palliatieve ZorgIk vraag u om dit te doen in een paar kernachtige woorden - palliatieve zorg Aalst. Alle andere punten kunnen in de discussie naar voren komen. Mevrouw : Voorzitter. Ik dank de leden van de commissie voor VWS voor de uitnodiging om hier het standpunt van de NVVE ten aanzien van de tweede evaluatie van de Euthanasiewet te onderbouwen

Zij hebben een gedegen stuk neergezet (nhg palliatieve zorg). Zij concluderen dat de wet goed functioneert. Dat onderschrijft de NVVE. De wet is goed in zijn algemeenheid, maar zodra het op complexe vragen aankomt, gaat het minder goed. De problematiek van artikel 2, lid 2 wordt naar de mening van de NVVE onvoldoende belicht in het onderzoek

Artsen zijn daartoe bereid. Door de professionele norm van de KNMG worden ze echter in hun uitoefening belemmerd. Een voorbeeld is Wil van Gelder, een vrouw van 64 jaar met dementie. Zij kon haar wil niet meer uiten, maar had die indertijd wel langdurig besproken met haar arts. Haar arts was bereid tot uitvoering over te gaan, maar op het moment dat hij dat daadwerkelijk heeft gedaan, heeft hij af en toe op een bijna onfatsoenlijke manier de collega's over zich heen gekregen.

De NVVE roept de politici dan ook op ervoor te zorgen dat de wet wordt uitgevoerd zoals de wetgever die heeft bedoeld (nhg palliatieve zorg). Daarnet zei ik dat de wet in zijn algemeenheid goed functioneert, maar in het traject voorafgaande aan de uitvoering van euthanasie gaat er nog weleens wat mis. We zien vaak dat artsen en SCEN-artsen de wet onvoldoende kennen en dat er echt iets moet worden gedaan aan scholing

Dementie Palliatieve Zorg

Ook in de evaluatie van SCEN kwam naar voren dat er nogal geblunderd was in het traject dat eraan voorafgaat. Onder anderen een van de collega's heeft daarover gesproken. In het verlengde van de constatering dat de uitvoering beter kan, heeft de NVVE ook ernstige zorgen over de disproportionele stijging van palliatieve sedatie.

Ik sluit af. Het zal u niet zijn ontgaan dat de NVVE zich ervoor inzet om artikel 294, lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht te laten schrappen. Daar proberen we maatschappelijk draagvlak voor te creëren. nhg palliatieve zorg. Mevrouw : Mevrouw de voorzitter, geachte Tweede Kamerleden, dames en heren. Waar een wil is, is een wegHet geïnitieerde Burgerinitiatief Voltooid Leven dat in 2010 plaatsvond, is succesvol geweest, maar het doel is niet bereikt (nhg palliatieve zorg). Dat doel is – ik zeg het nog een keer – de legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Die hulp geschiedt alleen op nadrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid

Latest Posts

Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
4 min read

Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
6 min read

Opleiding Palliatieve Zorg Zorgkundige

Published May 01, 24
7 min read